Hjem

Lokalhistorisk Forening for Munkebo og Dræby Lindøalleen 47 5330 Munkebo

Kommentarer eller spørgsmål til hjemmesiden kontakt: webmaster@munkeboarkiv.dk

Lokalhistorisk forening for Munkebo og Dræby

Velkommen til Lokalhistorisk Forenings hjem-meside.

Lokalhistorisk Forening har bl.a. til formål at indsamle, regi-strere og arkivere lokalt kildemateriale i Munkebo Lokalhi-storiske Arkiv.

Arkivet, der rummer en stor del af sognets historie, er place-ret i kælderen under Munkebo Bibliotek.

Åbningstiden er hver tirsdag fra kl. 10 til 12. Det er dog mu-ligt at træffe aftale om andre tidspunkter ved at kontakte ar-kivet i åbningstiden på tlf. 65151126.

Arkivets mail-adresse er: mail@munkeboarkiv.dk

Har du billeder, breve, dokumenter eller andet af lokalhisto-risk interesse, som arkivet må låne eller få, så er vi meget in-teresserede. Besøg os i åbningstiden eller aflever materialet på biblioteket.

 

Kalenderen

Arkivet under Munkebo Bibliotek er åbent hver tirsdag fra 10 til 12.

Onsdag 1. februar 2017, kl. 19:

Munkebo Kulturhus: Generalforsamling.

Værd at vide

Du kan finde alle artikler, der har været bragt i "Arvesølv", un-der menupunktet "Artikelarkiv".

 

Under menupunktet "Links" finder du bl.a. links til hjem-mesiderne "Arkivalier Online" og "Danmark Set fra Luften".

 

Oplysninger om bestyrelsen og hvordan du bliver medlem af foreningen, finder du under me-nupunktet "Om foreningen".

Skipper-labskovs

Ved foreningens årlige madaften 25.11.2009 blev opskriften på den glimrende skipperlabskovs, som arkivets ”damehold” havde fremtryllet, efterlyst.

Den følger her:

Til 4 personer skal anvendes:

400 g tykkam

1-2 kg melede kartofler

2-3 løg

2 tsk salt

10 hele peberkorn

2 laurbærblade

ca. ½ l vand

Skær kødet i terninger. Kog kø-det i vandet tilsat krydderier i en ½ time under låg. Skum evt.

Tilsæt løg og skrællede kartofler i tern. Kog videre i ca. ½ time, til kartoflerne begynder at koge ud og jævner suppen. Smag til.

Serveres med rugbrød, smør, hakket purløg (eller persille) og syltede rødbeder.

 

Nu kan du også finde Lokalhistorisk Fore-ning på Facebook

Lindøstuen.

Gennem de seneste måneder er der blevet arbejdet intenst med at indrette "Lindøstuen" i Lokalhistorisk Forenings lokaler.

Ikke mindst har Frank Jørgensen, der har konstrueret modellen af LindøVærftet, været travlt beskæftiget med at genskabe en del af modellen, som var blevet beskadiget, mens den stod på A.P.Møllers museum på Esplanaden i København.

Nu er vi så langt fremme, at "Lindøstuen", der er tænkt som en lille permanent udstilling om LindøVærftet, kan åbne for inter-esserede i starten af det nye år.

A.P.Møller har været så generøse at donere nyt glas til Lindø-modellen, så den vil kunne komme "under lås og slå", så snart den er helt færdig restaureret.

Lindømodellen er ankommet.

Tirsdag formiddag, 8. marts 2016, modtog Lokalhistorisk Arkiv den lovede model af Lindøværftet fra A.P.Møller.

Modellen blev leveret af et flyttefirma fra Greve, og blandt modtagelseskomiteen var modellens skaber, Frank Jørgensen, der i flere år leverede skibsmodeller til rederiet.

Indtil videre kan modellen ses på Biblioteket, men i juli og august er den udlånt til en udstilling om Lindøværftet, som Østfyns Museer arrangerer på Toldboden i Kerteminde.

Derefter skal en del af udstillingen tilbage til Munkebo Bibliotek i september, inden værftsmodellen omkring oktober får sin blivende placering i "Lindøstuen" i Lokalhistorisk Arkivs lokaler i kælderen under biblioteket.

Generalforsamling i Lokalhistorisk Forening for Munkebo og Dræby.

Omkring 80 af foreningen medlemmer havde fundet vej til den årlige generalforsamling, der blev holdt i Kulturhu-set torsdag 28. januar.

I beretningen fortalte formanden, Morten Eriksen, om de aktiviteter, foreningen har deltaget i det forløbne år, og orienterede om, at medlemmerne må forvente et lavere aktivitetsniveau i fremtiden. Det skyldes først og frem-mest, at foreningen modtager store mængder materiale til registrering, og den opgave alene lægger beslag på man-ge ressourcer.

Desuden har foreningen fået endnu et kælderlokale til rådighed. Her er det bl.a. planen at indrette et mini-museum om LindøVærftet, ikke mindst fordi foreningen modtager en model af Værftet fra A.P.Møllers arkiv/museum på Esplanaden. Den fremtidige indretning af lokalerne i kælderen under Biblioteket vil også være arbejdskrævende. Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger.

Kassereren, Jens Kr. Kristensen, forelagde regnskabet, der balancerer med et overskud på 2.584 kr.

Også regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Der var ikke indkommet forslag, så forsamlingen kunne hurtigt bevæge sig til valgene. Heller ikke her var der slinger i valsen: alle på valg blev genvalgt! Det drejede sig om: til bestyrelsen Jens Kr. Kristensen og Ove Eriksen; suppleanter: Hans Rye og Jytte Jørgensen og revisor: Birte Neerup.

Formanden orienterede herefter kort om de arrangementer, der er planlagt i 2016, og da punktet Eventu-elt heller ikke havde nogen indslag, kunne dirigenten, Finn Hellum, efter en halv times anstrengelser takke forsam-lingen for god ro og orden under mødet.

Efter en velkommen kaffepause, fortalte 89-årige Gunnar Dalskov-Andersen meget levende om sit liv og om årsagen til, at det netop blev i Munkebo, han kom til at slå sig ned.

 

NYHED!

Nu kan du få historien om Odense-Kerteminde-Martofte Jernbane med masser af billeder.

Se under fanebladet "Links".

Efterlysning

Dette foto er fra ca. 1960 og forestiller 4 badepiger på en bro ved Snekkeled.

 

Pigen yderst til højre (med badehætte) er Anne Grethe Holmsgaard, men er der nogen, der ved, hvem de øvrige er?

 

Du kan skrive til arkivet på adressen: mail@munkeboarkiv.dk .

 

De "gamle" Munkebobajsere er stadig friske på en kop kaffe og en snak.

Snakken gik lystigt og kaffekopperne klirrede, da Lokalhistorisk Forening havde inviteret til den traditionelle sammenkomst for Munkebajsere, der har haft deres opvækst og ungdom i Munkebo og Dræby i 40erne, 50erne og 60erne.

Sidste år var det de "nye gamle", altså de tidligste tilflyttere til værftsbyen, der havde fået chancen for at mødes, men i år vendte vi tilbage til den oprindelige opskrift.

Til gengæld var der denne gang ikke noget oplæg fra foreningens side - det var blot at gå i gang med lagkagen og kaffen og så ellers lade snakken gå. Og det ser ud til at være det rette koncept, for ud fra tilbagemeldingerne, har alle de 54 tilmeldte haft en hyggelig efter-middag med bekendte, som man måske ikke havde set i nogle år.

Og gu' ve' om ikke der er blevet fortalt én og anden røverhistorie undervejs ...

Anne Grethe Holmsgaard kom på besøg.

Bibliotekets mødelokale var nærmest fyldt til sidste plads, da Anne Grethe Holmsgaard var på en sjælden visit i Munkebo, onsdag 22. april. Anne Grethe var inviteret af Lokalhistorisk Forening til at fortælle om bl.a. sin opvækst i Munkebo i 1950erne og '60erne, men også om det, der siden fulgte.

Med et fyldigt CV, der bl.a. omfatter 2 perioder som medlem af Folketinget, formandskab i Ligestillingsrådet, kontorchef i DSB og direktør for Danmarks Tekniske Universitet, var der nok af emner at tage fat på. Og det blev gjort med lige dele professionalisme, humor og livlig sparring med det medlevende og engagerede publikum.

Der var det hele, lige fra historierne om, hvordan hun hjalp sin far, der havde radioforretning, med at justere loftsantennen, når kunderne skulle have installeret deres nye TV, til oplevelserne i Folketinget og på DTU.

En meget underholdende aften, der - ud over foredraget - også gav Anne Grethe lejlighed til at hilse på gamle bekendte fra tiden i Munkebo.

På billedet ses hovedpersonen sammen med Morten Eriksen.

Generalforsamlingen, der blev afholdt onsdag 28. januar i Munkebo Kulturhus, havde samlet i alt 67 af foreningens medlemmer. Et ganske flot resultat i betragtning af, at vejret absolut ikke viste sig fra sin venlige side, og der var VM-kvartfinale i herrehåndbold i TV.

Formanden, Morten Eriksen, bød velkommen og foreslog Ove Eriksen som dirigent. Han blev valgt.

I beretningen indledte formanden med at mindes Egon Lillesø, der døde pludseligt den 24. januar. Egon var meget aktiv i foreningen i den korte tid, han nåede at være medlem. "Arvesølv" rummer allerede adskillige ar-tikler fra hans hånd, og flere var på vej. Hans død er et stort tab for det lokalhistoriske arbejde i sognet.

Efter en gennemgang af de forskellige aktiviteter, hvor foreningen har været involveret i 2014, sluttede Morten E. af med at bekendtgøre, at den kommende periode nok er den sidste, hvor han er formand. Alderen begynder at trykke og nye kræfter må gerne melde sig. Nu har medlemmerne to år til at overveje, hvem der i givet fald kan efterfølge på formandsposten. - Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

Regnskabet, der blev forelagt af kassereren, Jens Kr. Kristensen, balancerede med 20.532 kr. og viste et over-skud på 4.322 kr. Foreningens medlemstal er vigende - ved udgangen af 2014 nede på ca. 160. - Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Der var ikke indkommet forslag.

Valg til bestyrelsen foregik ganske uden dramatik: 3 medlemmer, Morten Eriksen, Grethe Nielsen og Svend Ove Edvardsen, og to bestyrelsessuppleanter, Hans Rye og Jytte Jørgensen, blev alle genvalgt med forsamlin-gens akklamation.

Ligeledes blev Birte Neerup genvalgt som revisor til forsamlingens akklamation.

Den ny-/genvalgte formand, Morten Eriksen, gennemgik programmet for den kommende sæsons aktivite-ter (kan ses her på siden under rubrikken "kalenderen"). Der blev ikke fremsat ønsker om ændringer eller an-dre aktiviteter.

Under Eventuelt demonstrerede Ove Eriksen den nye hjemmeside og opfordrede medlemmerne til bruge for-eningens hjemmeside til kommunikation/information.

Herefter kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen og takke deltagerne for god ro og orden.

Efter kaffepausen fortalte Gunvor Knudsen, Sdr. Næraa levende og underholdende om sin barndom i Dræby i 50erne og starten af 60erne. Gunvor er datter af den mangeårige landpost Johannes Knudsen.