Hjem

Velkommen til Lokalhistorisk Forenings hjem-meside.

Lokalhistorisk Forening har bl.a. til formål at indsamle, regi-strere og arkivere lokalt kildemateriale i Munkebo Lokalhi-storiske Arkiv.

Arkivet, der rummer en stor del af sognets historie, er placeret i kælderen under Munkebo Bibliotek, Lindøalleen 47, Munkebo.

Åbningstiden er hver tirsdag fra kl. 10 til 12. Det er dog mu-ligt at træffe aftale om andre tidspunkter ved at kontakte ar-kivet i åbningstiden på tlf. 21 57 80 34.

Arkivets mail-adresse er: mail@munkeboarkiv.dk

Har du billeder, breve, dokumenter eller andet af lokalhisto-risk interesse, som arkivet må låne eller få, så er vi meget in-teresserede. Besøg os i åbningstiden eller aflever materialet på biblioteket.


Kalenderen

Arkivet under Munkebo Bibliotek er åbent hver tirsdag fra 10 til 12.


Tirsdag 15. juni 2021, kl. 19:

Troelskærsalen: Generalforsamling.

Nu kan du også finde Lokalhistorisk Fore-ning på Facebook

Værd at vide

Du kan finde alle artikler, der har været bragt i "Arvesølv", un-der menupunktet "Artikelarkiv".


Under menupunktet "Links" finder du bl.a. links til hjem-mesiderne "Arkivalier Online" og "Danmark Set fra Luften".


Oplysninger om bestyrel-sen, og hvordan du bliver medlem af foreningen, fin-der du under menupunktet "Om foreningen".


I arkivet har vi næsten 80 map-per med avisudklip fra Mun-kebo og Dræby, altså fra gl. Munkebo Kommune, samlet gennem ca. 60 år. Vi har i de seneste år været i gang med at registrere disse udklip med hen-blik på at gøre dem tilgængelige på internettet.

Vi er så langt, at du via hjemme-siden nu kan søge på næsten 15.000 udklip.

D.v.s. at du ved hjælp af forskel-lige søgemuligheder kan finde udklip om bestemte emner, personer, begivenheder m.m., du kan se artiklernes overskrift, på hvilken dato og i hvilken avis de har været trykt m.m. Desu-den kan du se, i hvilken mappe udklippet ligger, så du let kan finde det, hvis du gerne vil læse selve udklippet.

Vi gætter på, at der i alt er mere end 30.000 udklip, så det varer lidt endnu inden alle er registre-ret, men vi gør dem løbende til-gængelige.

Du kan finde udklippene under menupunktet "Udklipsregister".

God fornøjelse.

Skipper-labskovs

 

Ved foreningens årlige madaften 25.11.2009 blev opskriften på den glimrende skipperlabskovs, som arkivets ”damehold” havde fremtryllet, efterlyst.

Den følger her:

Til 4 personer skal anvendes:

400 g tykkam

1-2 kg melede kartofler

2-3 løg

2 tsk salt

10 hele peberkorn

2 laurbærblade

ca. ½ l vand

Skær kødet i terninger. Kog kø-det i vandet tilsat krydderier i en ½ time under låg. Skum evt.

Tilsæt løg og skrællede kartofler i tern. Kog videre i ca. ½ time, til kartoflerne begynder at koge ud og jævner suppen. Smag til.

Serveres med rugbrød, smør, hakket purløg (eller persille) og syltede rødbeder.


Generalforsamling i Lokalhistorisk Forening for Munkebo og Dræby 29. januar 2020.

Lokalhistorisk Forenings generalforsamling plejer at være et

sandt tilløbsstykke, og denne var ikke nogen undtagelse. Uof-

ficielle optællinger sagde, at omkring 90 medlemmer havde

fundet vej til Kulturhusets festsal.

Morten Eriksen kunne i sin beretning da heller ikke skjule

sin begejstring for det imponerende fremmøde. Det kunne tol-

kes på flere måder, mente formanden, er der tale om en seriøs

interesse for foreningens gøremål, er det den spændende lokal-

historiske fortælling, der hvert år afslutter generalforsamlin-

gen, eller er det simpelthen det fantastiske kagetraktement i

pausen?

Morten nævnte dernæst de tre arrangementer, som forenin-

gen har stået for i årets løb: besøg i Minibyen, en vandring

ad Nørregade og et foredrag af kaptajn Jens Kristian Kristen-

sen, der kom i stand i samarbejde med Lindødagen og Biblio-

tekets Venner.

Han beklagede, at det havde været nødvendigt at aflyse den traditionelle spiseaften, men antallet af "kogekoner" er ved at blive for lille, ovnenes tilstand i køkkenet er for ringe, og det virker som om, interessen fra medlemmerne har være dalende. Måske, kun måske, finder vi på noget mindre belastende at runde året af med.

Morten nævnte kommunen planer om at omdanne Troelskærskolen til kommunalt adminisstrations- og kultur-center, som vil medføre betydelige ændringer i bygningerne. Heldigvis er der ikke noget, der tyder på, at Lokalhi-storisk Arkivs lokaler bliver berørt af ombygningerne.

Han sluttede af med at omtale det daglige arbejde i arkivet, arbejdet med "Arvesølv", og udstillingen om maleren Lars Rastrup på Toldboden i Kerteminde, hvor vi også deltog - sammen med kommunens øvrige 10 lokalarkiver.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Kassereren, Jens Kr. Kristensen, forelagde regnskabet, der blev enstemmigt godkendt.

Der var ikke indkommet forslag, hverken fra bestyrelsen eller medlemmerne.

valg var: til bestyrelsen Jens Kr. Kristensen og Ove Eriksen. De blev begge genvalgt uden modkandida-ter. Jytte Jørgensen og Villy Therkildsen blev genvalgt som suppleanter, ligesom Birte Lillesø blev gen-valgt som foreningens revisor.

Morten orienterede herefter kort om de arrangementer, der er planlagt i 2020. 

Der var intet til punktet Eventuelt.

Afslutningsvis kunne dirigenten, Finn Hellum, takke forsamlingen for god ro og orden under

mødet.

Efter kaffepausen fortalte Arne Kristiansen underholdende og interessant om sin opvækst i Munkebo.

Forsamlingen kvitterede med et varmt bifald, og foreningen med et par flasker god vin.

Et spændende liv til søs fra dæksdreng til kaptajn.

af Egon Gaarde

Små halvtreds var mødt op for at høre Kaptajn Jens Christian Christiansen

fortælle om sine oplevelser til søs. Et arrangement som Lindø Dag, Munkebo

Biblioteks Venner og Lokalhistorisk Forening havde taget initiativ til.

Og hans fortælling indeholdt ud over sine personlige oplevelser også mange

faktuelle oplysninger om udviklingen af skibsfarten fra 1969, hvor fortælle-

ren fik sin søfartsbog og tog hyre på Cornelia Mærsk og fik sin første tur til

New York, og frem til sit 40 års jubilæum i 2010.

Det var fortællingen om starten på Svendborg Søfartshøjskole og ikke Kokt-

ved Søfartsskole. Mellem de to skoler blev de kaldt for søndagsskolen og dan-

seskolen, for på den første gik man i kirke og på den anden lærte man at danse.

Vi hørte om uddannelsen via Skoleskibet Danmark, Charlotte Mærsk som aspirant, Navigations-skolen i Svendborg, hvorfra han i 1973 fik sit styrmands eksamensbevis. Med det i hånden tog han i sin sommerferie hyre på A.E.Sørensens polarskib til Grønland i 5 uger.

I 1974 til 1976 var han reserveofficer i Søværnet og som løjtnant 1 år i Gedser på fortet a la Lange-landsfortet, det var jo under Den Kolde krig.

                                                     I 1976 sejlede han som 2. Styrmand på Svend Mærsk. Her brugte han                                                           sekstanten, da GPS endnu ikke fandtes. I 1980 var han 1. Styrmand på                                                         Eleo Mærsk. I 1985 til 1996 var han overstyrmand på flere Mærsk Skibe.

                                                     I 1996 til 2014 sejlede hans som kaptajn på henholdsvis Majestic,                                                                 Regina og Clementine Mærsk. (Clementine var  opkaldt efter Churchills                                                       hustru)

                                                     Højdepunktet for Jens Christian Christiansen var da han blev kaptajn                                                         på Regina Mærsk. Det største containerskib sejlede til New York for at                                                         fremme udviklingen af New York Havn, der ikke kunne håndtere de                                                             største containere. Det blev en øjenåbner takket være en fantastisk                                                               mediedækning i USA.

Ikke mindst de mange faktuelle oplysninger interesserede forsamlingen, hvoraf flere havde været med til at bygge/konstruere nogle af de skibe som blev omtalt.

Udviklingen af containerskibe fra det første containerskib der blev bygget i 1956, hvor A.P. Møllers første containerskib blev søsat i 1972 - Svendborg Mærsk.

Udviklingen fra 1400 teu (20 fods) containere til Triple E skibene til sidst med 20.000. Det største containerskib er i dag et fransk, der tager 23.000 containere.

15,4% af containere fragtes af Mærsk skibe. En førsteplads som vi kan være stolte af.

Undervejs blev foredraget krydret med billeder fra barndom til billeder af de mange flotte skibe, indsejlingen til New York med mange flere.

Især filmen om de store skibes vrid i høj sø gav ligefrem kuldegysning blandt flere tilhørere. Man forbavses over, at det hårde stål i den grad kan vride sig, og man beundrer de ingeniørberegninger, der ligger til grund for konstruktionen samt det gode skibsbygningsarbejde/svejsearbejde, der er udført.

Vi hørte også om Jens Christian Christiansen møde med afdøde

DR-journalist Carsten Fischer, der ene mand i 30 dage fulgte li-

vet ombord og filmede m. m. oplevelsen/fortællingen.

Der blev også fortalt om det store ansvar, som besætningen har

og ikke uden stolthed, men givet vis helt fortjent, modtog fortæl-

leren et takkebrev fra Hr. Møller i 2001 for sin indsats med Re-

gina Mærsk i New York.

Ved sit 40 års jubilæum var kaptajnen da også inviteret til besøg

hos Hr. Møller.

I det hele taget fornemmede man respekten for A.P. Møller – Mærsk koncernen, hvor mottoet: ”Intet tab bør ramme os, som kan undgås ved rettidig omhu”. Et citat som desværre bruges i flæng ofte uden brugeren forstår den rigtige betydning af mottoet.

Med et fortjent bifald kunne tilhørerne efter en to timeres berigende oplevelse gå hjem.

 

Seneste "nybygning" til Lindøstuen.


I forbindelse med Lindødagen 29. marts blev den seneste skibs-model afsløret i Lindøstuen. Der er tale om containerskibet "Re-gina Mærsk", som - da hun blev bygget - var verdens største af sin art. Officielt kunne RM laste 6.000 containere, men som konstruktøren, Kurt Skyggelund, kunne fortælle, var det korrek-te antal snarere 6.500 stk.


Modellen blev afsløret af Morten Eriksen fra Lokalhistorisk

Forening, der takkede modelbyggeren, Frank Jørgensen, som

iøvrigt står bag samtlige de modeller, udstillingen råder over.


Kurt Skyggelund overrakte de originale tegninger til Lokalhi-

storisk Forening, og skibets første kaptajn, Jens Christian

Christiansen, fortalte om sine oplevelser med "Regina Mærsk".


Generalforsamling i Lokalhistorisk Forening for Munkebo og Dræby 30. januar 2019.

På trods af problemer med udsendelse af indkaldelsen, var der mødet omkring 80 medlemmer til foreningens generalforsamling i Munkebo Kulturhus.

Morten Eriksen indledte beretningen med at mindes Svend Ove Edvardsen, der pludselig afgik ved døden midt på sommeren. Svend Ove var en af hovedkræfterne bag oprettelsen af foreningen, såvel som en flittig bidrag-yder til vores årsskrift "Arvesølv". Vi vil huske hans indsats, hans omgængelighed og stille humor. Han bliver van-skelig at erstatte.

Dernæst fortalte Morten om foreningens aktiviteter i det forløbne år: et arrangement i kirken i samarbejde med Menighedsrådet 18. april, to arrangementer i forbindelse med "Spøgelsesskibet", der "lå" ved Munkebo Havn fra 8. september til 20. oktober, arbejde omkring vedligeholdelse og opdatering af "Lindøstuen", udstillingen på Toldbo-den i Kerteminde med temaet "Postkort fortæller historie" (som p.t. kan ses på Munkebo Bibliotek), og sidst - men sandelig ikke mindst - den årlige fællesspisning som markering af sæsonafslutningen.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Kassereren, Jens Kr. Kristensen, forelagde regnskabet, der balancerer med 18.848 kr. og et overskud på 1.859 kr. Foreningen har p.t. 146 medlemmer. Regnskabet  blev enstemmigt godkendt.

Der var ikke indkommet forslag, hverken fra bestyrelsen eller medlemmerne.

valg var: til bestyrelsen Morten Eriksen, Hans Rye og Grethe Nielsen. De blev alle genvalgt uden modkandidater. Suppleanter: der var genvalg til Jytte Jørgensen, mens Villy Therkildsen blev nyvalgt.

Da Villy Therkildsen hidtil havde fungeret som foreningens revisor, blev Birte Lillesø foreslået og nyvalgt til denne post.

Morten orienterede herefter kort om de arrangementer, der er planlagt i 2019. Der blev orienteret om nye tiltag/aktiviteter på foreningens hjemmeside og facebook-sider.

Der var intet til punktet Eventuelt.

Afslutningsvis kunne dirigenten, Finn Hellum, takke forsamlingen for god ro og orden under

mødet.

 

Efter kaffepausen gav Jens Oddershede en underholdende og interessant gennemgang af sin

baggrund for at være i Munkebo.

Han fortalte bl.a. meget engageret om udviklingen af det såkaldte robot-eventyr, der har sit

udspring i et samarbejde mellem Syddansk Universitet og Lindøværftet.

Forsamlingen kvitterede med et varmt bifald, og foreningen med et par flasker god vin.

Det smukke forårsvejr holdt nok en del interesserede fra Munkebo Kirke, onsdag 18. april, men trods alt var 30-40 interesserede mødt frem for at høre to medarbejdere fra Nationalmuseet fortælle om kirken og dens historie.

Generalforsamling i Lokalhistorisk Forening for Munkebo og Dræby 31. januar 2018.

Trods diverse forhindringer med hensyn til mødelokale og vejen dertil, var årets generalforsamling som sædvanlig velbesøgt. Næsten samtlige stole i Bibliotekets mødelokale var besat, så omkring 75-80 medlemmer var mødt frem.

I beretningen fortalte Morten Eriksen om foreningens aktiviteter i det forløbne år: Udstillingen på Toldboden i Kerteminde med temaet "Lokal foretagsomhed", hvor vi bidrog med historien om Madrasfabrikken i Dræby og Skallegravningen på Tornø; "Åbent Hus"-arrangement i forbindelse med indvielsen af Lindøstuen; og sidst - men sandelig ikke mindst - den årlige fællesspisning som markering af sæsonafslutningen.

Morten beklagede beslutningen om at nedrive Bakkegården, men erkendte, at det desværre nok var den eneste mulighed. Han opfordrede kommunen til for fremtiden at være mere lyttende i forhold til lokalhistorikerne, når der skal træffes beslutninger af den art. Ellers bliver det store arbejde med at registere bevaringsværdige bygninger omsonst.

Fra forsamlingen blev der også udtrykt beklagelse med hensyn til Bakkegårdens nedrivning, men så må vi håbe, at der bliver opført en vikingebygning til markering af de fund, Museet har gjort på stedet.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Kassereren, Jens Kr. Kristensen, forelagde regnskabet, der balancerer med et overskud på 1.813 kr.

Forsamlingen roste kassereren for et flot og tillidvækkende regnskab, der herefter blev  blev enstemmigt godkendt.

Bestyrelsen havde fremsendt  forslag om ændring af vedtægternes §4. I stk. 1 fremgår, at Generalforsamlingen "... afholdes i januar måned". Det ønskedes ændret til ".... afholdes i januar kvartal". Ændringsforslaget blev enstem-migt vedtaget.

valg var: til bestyrelsen Jens Kr. Kristensen og Ove Eriksen; suppleanter: Hans Rye og Jytte Jørgensen. Alle disse blev genvalgt uden modkandidater.

Foreningens revisor Birte Neerup ønskede ikke genvalg. I stedet valgtes Villy Therkildsen. I forbindelse med valget overrakte Morten en buket blomster til Birte Neerup med tak  for hendes mangeårige virke som revisor.

Morten orienterede herefter kort om de arrangementer, der er planlagt i 2018.

Under punktet Eventuelt faldt der bemærkning om Munkebo Miniby og dens fremtid. Der var enighed om at bakke mest muligt op om aktiviteten, og alle gode forslag er velkomne.

Afslutningsvis kunne dirigenten, Arne Kristiansen, takke forsamlingen for god ro og orden under mødet.

Efter kaffepausen gav Klavs Norup Lauridsen en underholdende og interessant gennemgang af sin baggrund for at være i Munkebo; om overgangen fra - som barn og ung - ikke at have kendskab til Munkebo, til i dag at tale varmt og engageret om de fantastisk mange ting, vi har i Munkebo.

Det var naturligvis uundgåeligt, at han bl.a. nævnte Munkebo Multipark, som han var idemand til og formand for, men han lagde også vægt på det rige foreningsliv, Kultur-huset, Svømmehallen og den uovertrufne naturoplevelse på Munkebo Bakke, hvor der er 360 graders udsyn horisonten rundt.

Endelig gav han nogle bud på udviklingen i Munkebo og forudså i den forbindelse, at der vil kunne tiltrækkes en del turisme til byen.

Forsamlingen kvitterede med et varmt bifald, og foreningen med et par flasker god vin og lidt sødt til børnene.

Fint fremmøde til Åbent Hus i Lokalhistorisk Arkiv.

Lokalhistorisk Forening havde torsdag 11. maj inviteret til Åbent Hus og samtidig indvielse af Lindøstuen. På trods af, at Vikingemuseet i Ladby på samme tidspunkt bød til søsætning af Ladbydragen, havde ca. 50 interesserede fundet vej til foreningens lokaler under Munkebo Bibliotek.

Morten Eriksen fra Lokalhistorisk Forening bød velkommen og derefter var der adgang til at studerede "sognets hukommelse", som Morten kalder arkivet, og få en snak med bl.a. Frank Jørgensen, der har konstrueret de udstillede skibsmodeller, så vel som den store model af Værftet.

For interesserede vil der fremover være mulighed for at se Lindøstuen på tirsdage mellem kl. 10 og 12, eller efter aftale. En aftale kan træffes ved at ringe på tlf. 2157 8034 eller sende en mail på mail@munkeboarkiv.dk.Lindøstuen.

Gennem de seneste måneder er der blevet arbejdet intenst med at indrette "Lindøstuen" i Lokalhistorisk Forenings lokaler.

Ikke mindst har Frank Jørgensen, der har konstrueret modellen af LindøVærftet, været travlt beskæftiget med at genskabe en del af modellen, som var blevet beskadiget, mens den stod på A.P.Møllers museum på Esplanaden i København.

Nu er vi så langt fremme, at "Lindøstuen", der er tænkt som en lille permanent udstilling om LindøVærftet, kan åbne for inter-esserede i starten af det nye år.

A.P.Møller har været så generøse at donere nyt glas til Lindø-modellen, så den vil kunne komme "under lås og slå", så snart den er helt færdig restaureret.

Frank Jørgensen med den gamle portalkran
Modellen tages i øjesyn ved ankomsten
Så er modellen ved at være på plads
Her kan du se Lindømodellen

Lindømodellen er ankommet.

Tirsdag formiddag, 8. marts 2016, modtog Lokalhistorisk Arkiv den lovede model af Lindøværftet fra A.P.Møller.

Modellen blev leveret af et flyttefirma fra Greve, og blandt modtagelseskomiteen var modellens skaber, Frank Jørgensen, der i flere år leverede skibsmodeller til rederiet.

Indtil videre kan modellen ses på Biblioteket, men i juli og august er den udlånt til en udstilling om Lindøværftet, som Østfyns Museer arrangerer på Toldboden i Kerteminde.

Derefter skal en del af udstillingen tilbage til Munkebo Bibliotek i september, inden værftsmodellen omkring oktober får sin blivende placering i "Lindøstuen" i Lokalhistorisk Arkivs lokaler i kælderen under biblioteket.

Generalforsamling i Lokalhistorisk Forening for Munkebo og Dræby.

Omkring 80 af foreningen medlemmer havde fundet vej til den årlige generalforsamling, der blev holdt i Kulturhu-set torsdag 28. januar.

I beretningen fortalte formanden, Morten Eriksen, om de aktiviteter, foreningen har deltaget i det forløbne år, og orienterede om, at medlemmerne må forvente et lavere aktivitetsniveau i fremtiden. Det skyldes først og frem-mest, at foreningen modtager store mængder materiale til registrering, og den opgave alene lægger beslag på man-ge ressourcer.

Desuden har foreningen fået endnu et kælderlokale til rådighed. Her er det bl.a. planen at indrette et mini-museum om LindøVærftet, ikke mindst fordi foreningen modtager en model af Værftet fra A.P.Møllers arkiv/museum på Esplanaden. Den fremtidige indretning af lokalerne i kælderen under Biblioteket vil også være arbejdskrævende. Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger.

Kassereren, Jens Kr. Kristensen, forelagde regnskabet, der balancerer med et overskud på 2.584 kr.

Også regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Der var ikke indkommet forslag, så forsamlingen kunne hurtigt bevæge sig til valgene. Heller ikke her var der slinger i valsen: alle på valg blev genvalgt! Det drejede sig om: til bestyrelsen Jens Kr. Kristensen og Ove Eriksen; suppleanter: Hans Rye og Jytte Jørgensen og revisor: Birte Neerup.

Formanden orienterede herefter kort om de arrangementer, der er planlagt i 2016, og da punktet Eventu-elt heller ikke havde nogen indslag, kunne dirigenten, Finn Hellum, efter en halv times anstrengelser takke forsam-lingen for god ro og orden under mødet.

Efter en velkommen kaffepause, fortalte 89-årige Gunnar Dalskov-Andersen meget levende om sit liv og om årsagen til, at det netop blev i Munkebo, han kom til at slå sig ned.


NYHED!

Nu kan du få historien om Odense-Kerteminde-Martofte Jernbane med masser af billeder.

Se under fanebladet "Links".

Efterlysning

Dette foto er fra ca. 1960 og forestiller 4 badepiger på en bro ved Snekkeled.


Pigen yderst til højre (med badehætte) er Anne Grethe Holmsgaard, men er der nogen, der ved, hvem de øvrige er?


Du kan skrive til arkivet på adressen: mail@munkeboarkiv.dk .


De "gamle" Munkebajsere er stadig friske på en kop kaffe og en snak.

Snakken gik lystigt og kaffekopperne klirrede, da Lokalhistorisk Forening havde inviteret til den traditionelle sammenkomst for Munkebajsere, der har haft deres opvækst og ungdom i Munkebo og Dræby i 40erne, 50erne og 60erne.

Sidste år var det de "nye gamle", altså de tidligste tilflyttere til værftsbyen, der havde fået chancen for at mødes, men i år vendte vi tilbage til den oprindelige opskrift.

Til gengæld var der denne gang ikke noget oplæg fra foreningens side - det var blot at gå i gang med lagkagen og kaffen og så ellers lade snakken gå. Og det ser ud til at være det rette koncept, for ud fra tilbagemeldingerne, har alle de 54 tilmeldte haft en hyggelig efter-middag med bekendte, som man måske ikke havde set i nogle år.

Og gu' ve' om ikke der er blevet fortalt én og anden røverhistorie undervejs ...

Anne Grethe Holmsgaard kom på besøg.

Bibliotekets mødelokale var nærmest fyldt til sidste plads, da Anne Grethe Holmsgaard var på en sjælden visit i Munkebo, onsdag 22. april. Anne Grethe var inviteret af Lokalhistorisk Forening til at fortælle om bl.a. sin opvækst i Munkebo i 1950erne og '60erne, men også om det, der siden fulgte.

Med et fyldigt CV, der bl.a. omfatter 2 perioder som medlem af Folketinget, formandskab i Ligestillingsrådet, kontorchef i DSB og direktør for Danmarks Tekniske Universitet, var der nok af emner at tage fat på. Og det blev gjort med lige dele professionalisme, humor og livlig sparring med det medlevende og engagerede publikum.

Der var det hele, lige fra historierne om, hvordan hun hjalp sin far, der havde radioforretning, med at justere loftsantennen, når kunderne skulle have installeret deres nye TV, til oplevelserne i Folketinget og på DTU.

En meget underholdende aften, der - ud over foredraget - også gav Anne Grethe lejlighed til at hilse på gamle bekendte fra tiden i Munkebo.

På billedet ses hovedpersonen sammen med Morten Eriksen.

Generalforsamlingen, der blev afholdt onsdag 28. januar i Munkebo Kulturhus, havde samlet i alt 67 af foreningens medlemmer. Et ganske flot resultat i betragtning af, at vejret absolut ikke viste sig fra sin venlige side, og der var VM-kvartfinale i herrehåndbold i TV.

Formanden, Morten Eriksen, bød velkommen og foreslog Ove Eriksen som dirigent. Han blev valgt.

I beretningen indledte formanden med at mindes Egon Lillesø, der døde pludseligt den 24. januar. Egon var meget aktiv i foreningen i den korte tid, han nåede at være medlem. "Arvesølv" rummer allerede adskillige ar-tikler fra hans hånd, og flere var på vej. Hans død er et stort tab for det lokalhistoriske arbejde i sognet.

Efter en gennemgang af de forskellige aktiviteter, hvor foreningen har været involveret i 2014, sluttede Morten E. af med at bekendtgøre, at den kommende periode nok er den sidste, hvor han er formand. Alderen begynder at trykke og nye kræfter må gerne melde sig. Nu har medlemmerne to år til at overveje, hvem der i givet fald kan efterfølge på formandsposten. - Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

Regnskabet, der blev forelagt af kassereren, Jens Kr. Kristensen, balancerede med 20.532 kr. og viste et over-skud på 4.322 kr. Foreningens medlemstal er vigende - ved udgangen af 2014 nede på ca. 160. - Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Der var ikke indkommet forslag

Valg til bestyrelsen foregik ganske uden dramatik: 3 medlemmer, Morten Eriksen, Grethe Nielsen og Svend Ove Edvardsen, og to bestyrelsessuppleanter, Hans Rye og Jytte Jørgensen, blev alle genvalgt med forsamlin-gens akklamation.

Ligeledes blev Birte Neerup genvalgt som revisor til forsamlingens akklamation.

Den ny-/genvalgte formand, Morten Eriksen, gennemgik programmet for den kommende sæsons aktivite-ter (kan ses her på siden under rubrikken "kalenderen"). Der blev ikke fremsat ønsker om ændringer eller an-dre aktiviteter.

Under Eventuelt demonstrerede Ove Eriksen den nye hjemmeside og opfordrede medlemmerne til bruge for-eningens hjemmeside til kommunikation/information.

Herefter kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen og takke deltagerne for god ro og orden.

Efter kaffepausen fortalte Gunvor Knudsen, Sdr. Næraa levende og underholdende om sin barndom i Dræby i 50erne og starten af 60erne. Gunvor er datter af den mangeårige landpost Johannes Knudsen.