Generalforsamling


Referat af 
generalforsamling 2024


Referat af 
generalforsamling 2023


Referat af 
generalforsamling 2022


Referat af 
generalforsamling 2021


Referat af 
generalforsamling 2020

Generalforsamling i Lokalhistorisk Forening for Munkebo og Dræby 29. januar 2020.

Lokalhistorisk Forenings generalforsamling plejer at være et

sandt tilløbsstykke, og denne var ikke nogen undtagelse. Uof-

ficielle optællinger sagde, at omkring 90 medlemmer havde

fundet vej til Kulturhusets festsal.

Morten Eriksen kunne i sin beretning da heller ikke skjule

sin begejstring for det imponerende fremmøde. Det kunne tol-

kes på flere måder, mente formanden, er der tale om en seriøs

interesse for foreningens gøremål, er det den spændende lokal-

historiske fortælling, der hvert år afslutter generalforsamlin-

gen, eller er det simpelthen det fantastiske kagetraktement i

pausen?

Morten nævnte dernæst de tre arrangementer, som forenin-

gen har stået for i årets løb: besøg i Minibyen, en vandring

ad Nørregade og et foredrag af kaptajn Jens Kristian Kristen-

sen, der kom i stand i samarbejde med Lindødagen og Biblio-

tekets Venner.

Han beklagede, at det havde været nødvendigt at aflyse den traditionelle spiseaften, men antallet af "kogekoner" er ved at blive for lille, ovnenes tilstand i køkkenet er for ringe, og det virker som om, interessen fra medlemmerne har være dalende. Måske, kun måske, finder vi på noget mindre belastende at runde året af med.

Morten nævnte kommunen planer om at omdanne Troelskærskolen til kommunalt adminisstrations- og kultur-center, som vil medføre betydelige ændringer i bygningerne. Heldigvis er der ikke noget, der tyder på, at Lokalhi-storisk Arkivs lokaler bliver berørt af ombygningerne.

Han sluttede af med at omtale det daglige arbejde i arkivet, arbejdet med "Arvesølv", og udstillingen om maleren Lars Rastrup på Toldboden i Kerteminde, hvor vi også deltog - sammen med kommunens øvrige 10 lokalarkiver.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Kassereren, Jens Kr. Kristensen, forelagde regnskabet, der blev enstemmigt godkendt.

Der var ikke indkommet forslag, hverken fra bestyrelsen eller medlemmerne.

valg var: til bestyrelsen Jens Kr. Kristensen og Ove Eriksen. De blev begge genvalgt uden modkandida-ter. Jytte Jørgensen og Villy Therkildsen blev genvalgt som suppleanter, ligesom Birte Lillesø blev gen-valgt som foreningens revisor.

Morten orienterede herefter kort om de arrangementer, der er planlagt i 2020. 

Der var intet til punktet Eventuelt.

Afslutningsvis kunne dirigenten, Finn Hellum, takke forsamlingen for god ro og orden under

mødet.

Efter kaffepausen fortalte Arne Kristiansen underholdende og interessant om sin opvækst i Munkebo.

Forsamlingen kvitterede med et varmt bifald, og foreningen med et par flasker god vin.


Referat af 
generalforsamling 2019


Referat af 
generalforsamling 2018


Referat af 
generalforsamling 2017


Referat af 
generalforsamling 2015


Generalforsamling i Lokalhistorisk Forening for Munkebo og Dræby 30. januar 2019.

På trods af problemer med udsendelse af indkaldelsen, var der mødet omkring 80 medlemmer til foreningens generalforsamling i Munkebo Kulturhus.

Morten Eriksen indledte beretningen med at mindes Svend Ove Edvardsen, der pludselig afgik ved døden midt på sommeren. Svend Ove var en af hovedkræfterne bag oprettelsen af foreningen, såvel som en flittig bidrag-yder til vores årsskrift "Arvesølv". Vi vil huske hans indsats, hans omgængelighed og stille humor. Han bliver van-skelig at erstatte.

Dernæst fortalte Morten om foreningens aktiviteter i det forløbne år: et arrangement i kirken i samarbejde med Menighedsrådet 18. april, to arrangementer i forbindelse med "Spøgelsesskibet", der "lå" ved Munkebo Havn fra 8. september til 20. oktober, arbejde omkring vedligeholdelse og opdatering af "Lindøstuen", udstillingen på Toldbo-den i Kerteminde med temaet "Postkort fortæller historie" (som p.t. kan ses på Munkebo Bibliotek), og sidst - men sandelig ikke mindst - den årlige fællesspisning som markering af sæsonafslutningen.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Kassereren, Jens Kr. Kristensen, forelagde regnskabet, der balancerer med 18.848 kr. og et overskud på 1.859 kr. Foreningen har p.t. 146 medlemmer. Regnskabet  blev enstemmigt godkendt.

Der var ikke indkommet forslag, hverken fra bestyrelsen eller medlemmerne.

valg var: til bestyrelsen Morten Eriksen, Hans Rye og Grethe Nielsen. De blev alle genvalgt uden modkandidater. Suppleanter: der var genvalg til Jytte Jørgensen, mens Villy Therkildsen blev nyvalgt.

Da Villy Therkildsen hidtil havde fungeret som foreningens revisor, blev Birte Lillesø foreslået og nyvalgt til denne post.

Morten orienterede herefter kort om de arrangementer, der er planlagt i 2019. Der blev orienteret om nye tiltag/aktiviteter på foreningens hjemmeside og facebook-sider.

Der var intet til punktet Eventuelt.

Afslutningsvis kunne dirigenten, Finn Hellum, takke forsamlingen for god ro og orden under

mødet.

 

Efter kaffepausen gav Jens Oddershede en underholdende og interessant gennemgang af sin

baggrund for at være i Munkebo.

Han fortalte bl.a. meget engageret om udviklingen af det såkaldte robot-eventyr, der har sit

udspring i et samarbejde mellem Syddansk Universitet og Lindøværftet.

Forsamlingen kvitterede med et varmt bifald, og foreningen med et par flasker god vin.


Generalforsamling i Lokalhistorisk Forening for Munkebo og Dræby 31. januar 2018.

Trods diverse forhindringer med hensyn til mødelokale og vejen dertil, var årets generalforsamling som sædvanlig velbesøgt. Næsten samtlige stole i Bibliotekets mødelokale var besat, så omkring 75-80 medlemmer var mødt frem.

I beretningen fortalte Morten Eriksen om foreningens aktiviteter i det forløbne år: Udstillingen på Toldboden i Kerteminde med temaet "Lokal foretagsomhed", hvor vi bidrog med historien om Madrasfabrikken i Dræby og Skallegravningen på Tornø; "Åbent Hus"-arrangement i forbindelse med indvielsen af Lindøstuen; og sidst - men sandelig ikke mindst - den årlige fællesspisning som markering af sæsonafslutningen.

Morten beklagede beslutningen om at nedrive Bakkegården, men erkendte, at det desværre nok var den eneste mulighed. Han opfordrede kommunen til for fremtiden at være mere lyttende i forhold til lokalhistorikerne, når der skal træffes beslutninger af den art. Ellers bliver det store arbejde med at registere bevaringsværdige bygninger omsonst.

Fra forsamlingen blev der også udtrykt beklagelse med hensyn til Bakkegårdens nedrivning, men så må vi håbe, at der bliver opført en vikingebygning til markering af de fund, Museet har gjort på stedet.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Kassereren, Jens Kr. Kristensen, forelagde regnskabet, der balancerer med et overskud på 1.813 kr.

Forsamlingen roste kassereren for et flot og tillidvækkende regnskab, der herefter blev  blev enstemmigt godkendt.

Bestyrelsen havde fremsendt  forslag om ændring af vedtægternes §4. I stk. 1 fremgår, at Generalforsamlingen "... afholdes i januar måned". Det ønskedes ændret til ".... afholdes i januar kvartal". Ændringsforslaget blev enstem-migt vedtaget.

valg var: til bestyrelsen Jens Kr. Kristensen og Ove Eriksen; suppleanter: Hans Rye og Jytte Jørgensen. Alle disse blev genvalgt uden modkandidater.

Foreningens revisor Birte Neerup ønskede ikke genvalg. I stedet valgtes Villy Therkildsen. I forbindelse med valget overrakte Morten en buket blomster til Birte Neerup med tak  for hendes mangeårige virke som revisor.

Morten orienterede herefter kort om de arrangementer, der er planlagt i 2018.

Under punktet Eventuelt faldt der bemærkning om Munkebo Miniby og dens fremtid. Der var enighed om at bakke mest muligt op om aktiviteten, og alle gode forslag er velkomne.

Afslutningsvis kunne dirigenten, Arne Kristiansen, takke forsamlingen for god ro og orden under mødet.

Efter kaffepausen gav Klavs Norup Lauridsen en underholdende og interessant gennemgang af sin baggrund for at være i Munkebo; om overgangen fra - som barn og ung - ikke at have kendskab til Munkebo, til i dag at tale varmt og engageret om de fantastisk mange ting, vi har i Munkebo.

Det var naturligvis uundgåeligt, at han bl.a. nævnte Munkebo Multipark, som han var idemand til og formand for, men han lagde også vægt på det rige foreningsliv, Kultur-huset, Svømmehallen og den uovertrufne naturoplevelse på Munkebo Bakke, hvor der er 360 graders udsyn horisonten rundt.

Endelig gav han nogle bud på udviklingen i Munkebo og forudså i den forbindelse, at der vil kunne tiltrækkes en del turisme til byen.

Forsamlingen kvitterede med et varmt bifald, og foreningen med et par flasker god vin og lidt sødt til børnene.

Generalforsamling i Lokalhistorisk Forening for Munkebo og Dræby.

Omkring 80 af foreningen medlemmer havde fundet vej til den årlige generalforsamling, der blev holdt i Kulturhu-set torsdag 28. januar.

I beretningen fortalte formanden, Morten Eriksen, om de aktiviteter, foreningen har deltaget i det forløbne år, og orienterede om, at medlemmerne må forvente et lavere aktivitetsniveau i fremtiden. Det skyldes først og frem-mest, at foreningen modtager store mængder materiale til registrering, og den opgave alene lægger beslag på man-ge ressourcer.

Desuden har foreningen fået endnu et kælderlokale til rådighed. Her er det bl.a. planen at indrette et mini-museum om LindøVærftet, ikke mindst fordi foreningen modtager en model af Værftet fra A.P.Møllers arkiv/museum på Esplanaden. Den fremtidige indretning af lokalerne i kælderen under Biblioteket vil også være arbejdskrævende. Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger.

Kassereren, Jens Kr. Kristensen, forelagde regnskabet, der balancerer med et overskud på 2.584 kr.

Også regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Der var ikke indkommet forslag, så forsamlingen kunne hurtigt bevæge sig til valgene. Heller ikke her var der slinger i valsen: alle på valg blev genvalgt! Det drejede sig om: til bestyrelsen Jens Kr. Kristensen og Ove Eriksen; suppleanter: Hans Rye og Jytte Jørgensen og revisor: Birte Neerup.

Formanden orienterede herefter kort om de arrangementer, der er planlagt i 2016, og da punktet Eventu-elt heller ikke havde nogen indslag, kunne dirigenten, Finn Hellum, efter en halv times anstrengelser takke forsam-lingen for god ro og orden under mødet.

Efter en velkommen kaffepause, fortalte 89-årige Gunnar Dalskov-Andersen meget levende om sit liv og om årsagen til, at det netop blev i Munkebo, han kom til at slå sig ned.


Generalforsamlingen, der blev afholdt onsdag 28. januar i Munkebo Kulturhus, havde samlet i alt 67 af foreningens medlemmer. Et ganske flot resultat i betragtning af, at vejret absolut ikke viste sig fra sin venlige side, og der var VM-kvartfinale i herrehåndbold i TV.

Formanden, Morten Eriksen, bød velkommen og foreslog Ove Eriksen som dirigent. Han blev valgt.

I beretningen indledte formanden med at mindes Egon Lillesø, der døde pludseligt den 24. januar. Egon var meget aktiv i foreningen i den korte tid, han nåede at være medlem. "Arvesølv" rummer allerede adskillige ar-tikler fra hans hånd, og flere var på vej. Hans død er et stort tab for det lokalhistoriske arbejde i sognet.

Efter en gennemgang af de forskellige aktiviteter, hvor foreningen har været involveret i 2014, sluttede Morten E. af med at bekendtgøre, at den kommende periode nok er den sidste, hvor han er formand. Alderen begynder at trykke og nye kræfter må gerne melde sig. Nu har medlemmerne to år til at overveje, hvem der i givet fald kan efterfølge på formandsposten. - Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

Regnskabet, der blev forelagt af kassereren, Jens Kr. Kristensen, balancerede med 20.532 kr. og viste et over-skud på 4.322 kr. Foreningens medlemstal er vigende - ved udgangen af 2014 nede på ca. 160. - Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Der var ikke indkommet forslag

Valg til bestyrelsen foregik ganske uden dramatik: 3 medlemmer, Morten Eriksen, Grethe Nielsen og Svend Ove Edvardsen, og to bestyrelsessuppleanter, Hans Rye og Jytte Jørgensen, blev alle genvalgt med forsamlin-gens akklamation.

Ligeledes blev Birte Neerup genvalgt som revisor til forsamlingens akklamation.

Den ny-/genvalgte formand, Morten Eriksen, gennemgik programmet for den kommende sæsons aktivite-ter (kan ses her på siden under rubrikken "kalenderen"). Der blev ikke fremsat ønsker om ændringer eller an-dre aktiviteter.

Under Eventuelt demonstrerede Ove Eriksen den nye hjemmeside og opfordrede medlemmerne til bruge for-eningens hjemmeside til kommunikation/information.

Herefter kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen og takke deltagerne for god ro og orden.

Efter kaffepausen fortalte Gunvor Knudsen, Sdr. Næraa levende og underholdende om sin barndom i Dræby i 50erne og starten af 60erne. Gunvor er datter af den mangeårige landpost Johannes Knudsen.